Ср/Л-59
Линдгрен, Астрид
	Малыш и Карлсон [Текст]/ А. Линдгрен; Маленький
 принц/А. де Сент-Экзюпери. -М.: Дет. лит, 1995. -
573,[1] с.: ил. -(Библиотека мировой литературы для 
детей; Т 14, вып. 2). -ISBN 5-08-003665-6. -
ISBN 5-08-003675-3  
----------------------------------------
45/Р-60
Родари, Джанни
	Лифт к звездам [Текст] = Ascensore per le stelle:
 [Сб. сказок]:Кн. для чтения:(Адапт.)/ Дж. Родари; Сост.
 И.В. Ермакова. -М.: Каскад Кома, 2000. -154,[1] с. -
(Филология). -(L'italiano). -(Per leggere). -
ISBN 5-7552-0013-9
----------------------------------------
II/МЛ/Р-60
Родари, Джанни
	Приключения Чиполлино [Текст]/ Д. Родари; Худож.
 Г. Кулаева. -[М.]: ДТД, 1994. -151,[1] c: ил. -
ISBN 5-8438-0020-2
----------------------------------------
Мл./Р-60
Родари, Джанни
	Путешествие Голубой стрелы [Текст]: Сказоч. 
повесть/ Д. Родари; Худож. Л. Владимирский. -М.: Дом, 
1994. -158,[1] c: ил. -ISBN 5-85201-240-8
----------------------------------------

О НЕМ

Мирчева К.
	Идеите на Джана Родари в обучението по 
изобразително изкуство в начална училищна степен 
[Текст]/ К. Мирчева // Начално училище. -2001. - 
8, N 3. - С. 16-32
----------------------------------------